سری یادداشت‌های متفرقه و شخصی؛ برای اینکه فراموش نکنم از کجا آمده و به کدام سو روانم.

یادداشت‌های اخیر: